ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι εταίροι του προγράμματος θα εργαστούν με ομάδες με προβλήματα, ειδικότερα με γυναίκες με αναπηρία, προκειμένου να τις βοηθήσουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, μέσω εκπαίδευσης και καθοδήγησης προωθώντας παράλληλα και βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να προωθήσει την “συμπεριληπτική επιχειρηματικότητα” (inclusive entrepreneurship) για γυναίκες με αναπηρία, αναπτύσσοντας μια μεθοδολογία βασισμένη στο coaching και το mentoring ατομων με φυσική και αισθητηριακή  αναπηρία, που επιθυμούν να “επιχειρήσουν”, να δραστηριοποιηθούν δηλ., μέσω εκπαίδευσης στην θέση εργασίας (job shadowing) και coaching που θα παρέχεται από πετυχημένες γυναίκες με αναπηρία.

Στο πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζουμε ότι κάθε γυναίκα που συμμετέχει έχει ιδιαίτερες ανάγκες όμως εμείς πρόκειται να εστιάσουμε στις ιδιαίτερες ικανότητες των γυναικών, συμβουλεύοντάς τες με όρους που άπτονται γνώσεων διοικητικών και επιχειρηματικών συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων και άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών, τα οποία θα επηρεάσουν την ικανότητά τους να γίνουν και να παραμείνουν επιχειρηματίες.

Μερικοί λόγοι για τους οποίους εργαζόμαστε σ’ αυτό το πλαίσιο είναι οι ακόλουθοι:

Ο κίνδυνος φτωχοποίησης είναι πολύ υψηλότερος στην ΕΕ για άτομα με αναπηρία απ’ ότι για άτομα χωρίς αναπηρία. Ο βασικός λόγος γι’ αυτή την ανισότητα φαίνεται από τη χαμηλή απασχολησιμότητα των ατόμων με αναπηρία η οποία είναι η αιτία ή/και η συνέπεια για την κοινωνική τους περιθωριοποίηση. Περίπου το 16% του εργατικά ενεργού πληθυσμού της ΕΕ, έχει επηρεαστεί από κάποια μορφή αναπηρίας και η τάση είναι αυξητική για τις επόμενες γενιές. Γι αυτό το λόγο η κοινωνική και οικονομική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, θα αποκτήσει σημαντικά μεγαλύτερο ενδιαφέρον της πολιτικής στην επόμενη δεκαετία, ενώ η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει μια μορφή λύσης για κάποιους/ες απ’ αυτούς/ες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει έντονα την δυναμική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και την οικονομία. Αυτό τονίζεται και στην Στρατηγική για την Ευρώπη 2020 που σκοπεύει να δημιουργήσει, έξυπνη, σταθερή και συμπεριληπτική ανάπτυξη για μια κοινωνία ανοικτή σε όλους. Επί πλέον η ΕΕ έχει αναπτύξει στρατηγική για την αναπηρία, που περιλαμβάνει δράσεις προκειμένουν να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα εμπόδια για μια πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία.

Πολλές γυναίκες με αναπηρίες έχουν δυσκολία στην πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, με συνέπεια οι περισσότερες να έχουν μικρή εργασιακή εμπειρία και πολύ λιγότερη εμπειρία στην επιχειρηματικότητα. Αυτό έχει αποτέλεσμα λίγα άτομα με αναπηρία να έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση – ένα πρόγραμμα. Γυναίκες, νεώτερες ή μεγαλύτερες οι οποίες βιώνουν κάποια αναπηρία και αυτές που ζουν σε οικονομικά μειονεκτικές περιοχές είναι πολύ δυσκολότερο να ξεκινήσουν επιχειρήσεις και να τις διατηρήσουν επιτυχώς. Αυτό απαιτεί πολιτικές δράσεις για τις ανάγκες των αναπήρων, που μπορεί να περιλαμβάνουν συμπληρωματικά μέτρα για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων που συνδέονται με άλλες κοινωνικο-οικονομικές καταστάσεις.

State of the art report

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος στους δικαιούχους είναι ο ακόλουθος:

Να αυξηθούν οι επιχειρηματικές δεξιότητες στις γυναίκες με αναπηρία, καθώς και το ποσοστό εισαγωγής στην εργασία και ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων.

Να βελτιώσουν επιχειρηματίες με αναπηρίες με δεξιότητες coaching και τον αριθμό των απασχολούμενων γυναικών με αναπηρία.

Να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης γυναικών με αναπηρία στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων τους σε οργανισμούς εκπαίδευσης και στους εκπαιδευτές τους.

Να αυξηθεί το ενδιαφέρον για τις γυναίκες με αναπηρία και σε θέματα επιχειρηματικότητας.