MĒRĶI UN UZDEVUMI

Šī projekta partneri strādās ar sociāli neaizsargātām grupām, jo īpaši ar sievietēm ar invaliditāti, lai palīdzētu šiem cilvēkiem atgriezties darba tirgū, sniedzot apmācību un konsultāciju pakalpojumus, kā arī, veicinot labo praksi visā Eiropā.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt iekļaujošu uzņēmējdarbību sievietēm ar īpašām vajadzībām, izstrādājot metodoloģiju, kas balstīta uz cilvēku ar fiziskām nepilnībām apmācību, koučingu un mentoringu, kuri vēlas kļūt par uzņēmējiem, izmantojot piedāvātās darba “ēnošanas” un koučinga iespējas, ko pasniedz cilvēki ar invaliditāti, kas paši ir veiksmīgi uzņēmēji.

Tiek apzināts, ka katrai šajā projektā iesaistītajai sievietei ir savas vajadzības un nepieciešamības, tomēr galvenais uzsvars tiks likts uz viņu īpašajām spējām, sniedzot padomus attiecībā uz uzņēmējdarbības un vadības zināšanām, tai skaitā prasmēm un citām personiskajām īpašībām, kas ietekmēs spēju kļūt un būt par uzņēmēju.

Iemesli, kādēļ strādāt ar šo jautājumu:

Nabadzības risks ES valstīs cilvēkiem ar invaliditāti ir ievērojami lielāks, nekā cilvēkiem bez tās. Galvenais iemesls šim var tikt skaidrots ar cilvēku ar invaliditāti zemās nodarbinātības statistiku, kas ir iemesls un/vai sekas viņu sociālajai atstumtībai. Aptuveni 16% strādājošo cilvēku darbspējīgā vecumā ES valstīs tiek ietekmēti savas invaliditātes veida dēļ, un šie rādītāji, visticamāk, pieaugs, populācijas novecošanas dēļ. Tādēļ jautājumi par cilvēku ar invaliditāti sociālo un ekonomisko līdzdalību kļūs arvien svarīgāki politikas izstrādē, nākamās desmitgades laikā. Un tieši tādēļ uzņēmējdarbība var būt kā daļa no šī risinājuma dažiem šīs grupas pārstāvjiem.

Eiropas Savienība ir ieņēmusi stingru nostāju cilvēku ar invaliditāti aktīvas līdzdalības sabiedrībā un ekonomikā atbalstīšanā. Tas ir jūtams izstrādātajā stratēģijā “Eiropa 2020”, kuras mērķis ir radīt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, lai veidotu sabiedrību, kurā ikviens tiek iekļauts. Turklāt ES ir izveidojusi stratēģiju invaliditātes jautājumos, kas izceļ darbības, lai risinātu īpašos šķēršļus, kas kavē pilnīgu iesaisti un iekļaušanos cilvēkiem ar invaliditāti.

Daudzām sievietēm ar invaliditāti ir apgrūtināta piekļuve izglītībai un darba tirgum, tādēļ daudzām nav liela darba pieredze, un tikai dažām ir pieredze uzņēmējdarbībā. Kā rezultātā tikai dažiem cilvēkiem ar invaliditāti ir bijusi iespēja attīstīt prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgākai biznesa uzsākšanai un vadīšanai. Jaunākām un vecākām sievietēm ar invaliditāti, kā arī tām, kuras dzīvo ekonomiski nelabvēlīgās vidēs ir grūtāk uzsākt un veiksmīgi vadīt savu biznesu. Šis rosina politikā veikt atbilstošas darbības saistībā ar invaliditātes jautājumiem, īstenojot tos vienlaicīgi ar papildus pasākumiem, lai izveidotu invaliditātes sasaisti ar citiem sociāli-ekonomiskajiem statusiem.

State of the art report

Vēlamie ieguvumi iesaistītajiem cilvēkiem no šī projekta:

Uzņēmējdarbības prasmju palielināšana sievietēm ar invaliditāti, kā arī viņu pozīciju un intereses no darba devēju puses paaugstināšana, pašnodarbināto skaita palielināšana.

Uzņēmēju ar invaliditāti koučinga prasmju uzlabošana, kā arī nodarbinātības skaita sievietēm ar invaliditāti palielināšana.

Sieviešu ar invaliditāti apmācību efektivitātes uzlabošana, attīstot viņu uzņēmējspējas – apmācot savas organizācijas un trenerus.

Sabiedrības intereses palielināšana par sievietēm ar invaliditāti un ar to saistītos uzņēmējdarbības jautājumus