CELE

Partnerzy projektu będą pracowali z z grupami defaworyzowanymi, szczególnie z kobietami z niepełnosprawnościami, aby umożliwić im powrót na rynek pracy, poprzez szkolenia i usługi doradztwa, jak również promowanie najlepszych praktyk w całej UE.

Głównym celem projektu jest promowanie przedsiębiorczości inkluzywnej dla kobiet z niepełnosprawnością poprzez opracowanie metodologii opartej na coachingu i mentoringu dla osób niepełnosprawych fizycznie pragnących zostać przedsiębiorcami poprzez staże towarzyszące i coaching udzielony przez innych niepełnosprawnych przedsiębiorców którzy odnieśli sukces w prowadzeniu własnego biznesu.

W projekcie  uznajemy, że każda kobieta zaangażowana w nasz projekt ma szczególne potrzeby, ale będziemy zwłaszcza skoncentrowani na ich specyficznym potencjale, doradzając im w kwestiach związanych z biznesem i zarządzaniem wiedzą wliczając w to umiejętności i inne cechy charakteru mające wpływ na możliwość zostania przedsiębiorcą.

Powody dla których zajęliśmy się tymi sprawami są następujące:

Ryzyko ubóstwa w Unii Europejskiej jest znacznie wyższe wśród osób niepełnosprawnych niż wśród pozostałych obywateli. Przyczyną tych dysproporcji może być niższa stopa zatrudnienia niepełnosprawnych, co z kolei jest przyczyną i/lub konsekwencją ich wykluczenia społecznego. Blisko 16% osób w wieku produkcyjnym w UE jest dotkniętych niepełnosprawością i zjawisko ma tendencję wzrostową w związku ze starzeniem się społeczeństwa. Dlatego też, kwestie społecznego i ekonomicznego włączenia i uczestnictwa osób niepełnosprawnych będzie ważną kwestią polityczną w nadchodzących dekadach. W tej sytuacji przedsiębiorczość może okazać się dobrym rozwiązaniem dla niektórych obywateli.

Unia Europejska zajęła  silne stanowisko wspierając aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i gospodarce. Jest to widoczne w Strategii Europa 2020, która ma na celu stworzenie inteligentnego zrównoważonego włączającego rozwoju do budowania społeczeństwa w którym liczy się każdy obywatel. Ponadto,  UE stworzyła strategię dotyczącą niepełnosprawności, która przedstawia działania,  dotyczące konkretnych przeszkód w osiągnięciu pełnego uczestnictwa w społeczeństwie dla osób niepełnosprawnych.

Wiele kobiet z niepełnosprawnościami ma problemy w dostępie do edukacji i ze znalezieniem pracy dlatego  mają one znikome doświadczenie zawodowe w przedsiębiorczości. W rezultacie niewiele osób niepełnosprawnych miało sznsę rozwijać zestaw umiejętności potrzebnych aby z sukcesem prowadzić swój własny biznes. Kobiety czy to młode czy starsze oraz te mieszkające w regionach mniej rozwiniętych mogą napotkać na trudności w prowadzeniu własnej działalności. Wymaga to wdrożenie działań i polityki wspierającej  potrzeby osób niepełnosprawnych jednocześnie z działania uzupełniające skierowane do osób w niekorzystnym położeniu społeczno-ekonomicznym.

State of the art report

Oczekiwany wpływ na beneficjentów jest następujący:

  • Zwiększyć umiejętności przedsiębiorcze niepełnosprawnych kobiet, ich włączenie na rynek pracy oraz samozatrudnienie
  • Zwiększyć umiejętności coachingu dla niepełnosprawnych kobiet i zwiększyć ich zatrudnienie
  • Zwiększyć skuteczość szkoleń dla kobiet z niepełnosprawnością rozwijających ich umiejętości przedsiębiorcze w organizacjach szkoleniowych oraz trenerów
  • Zwiększyć zainteresowanie zagadnieniami kobiet niepełnosprawnych i przedsiębiorczością