PARTNERZY

FEDEMP jest Federacją non-profit z siedzibą w Madrycie, Hiszpania. Jest organizacją wielosektorą, która zrzesza ponad 100 firm z najbardziej reprezentatywnych sektorów: sprzątanie, nieruchomości, budowlane, technologie informacyjne, szkolenia. . . Posiada ponad 10 lat doświadczenia w tworzeniu szkoleń i pomoc techniczna dla przedsiębiorców na poziomie krajowym, koncentrując się na nisko i nie wykwalifikowanych młodych ludziacg, jak rówież i kobietach.

Głównym celem FEDEMP jest przyczyniane się do poprawy sytuacji na rynku pracy, zarówno z punktu widzenia podaży i popytu, zwiększenie kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników poprzez nowoczesne szkolenia, konkurencyjne i dostosowane do potrzeb rynku pracy. Głównymi beneficjentami FEDEMP są różne grupy społecze, korzystające z programów oferowanch przez sowarzyszenie.

Funkcjonowanie FEDEMP ma służyć jako pożyteczne narzędzie dla potrzeb projektu i całego partnerstwa jako miejsce  spotkań dla sektora biznesowego jak i przedsiebiorców.

FEDEMP będzie zajmować się  zarządzaniem projektem, zapewnieniem skutecznej i sprawnej współpracy między partnerami i osiąganiem zaplanowanych celów. Jak również zapewnieniem jakości w tym monitoringu i waloryzację działań w ramach projektu.

Fundacja “Viva Femina” jest kobiecą Fundacją w regionie Podkarpacia w Polsce. Naszym głównym celem są działania na rzecz kobiet, osób niepełnosprawnych, imigrantów i młodych ludzi. Wdrażanie dobrych praktyk w kwestii płci i promowanie równych szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, a także wdrożenie dobrych praktyk w zakresie edukacji i rozwoju przedsiębiorczości. Działalność Fundacji skoncentrować się na dostarczaniu szkoleń i poradnictwa w niekorzystnej sytuacji w regionie Podkarpacia, organizacja seminariów i konferencji. Nasze działania skierowane są do młodzieży NEET, osób niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie, długotrwale bezrobotnych kobiet, młodych bezrobotnych, byłych więźniów i osób z terenów wiejskich. Fundacja prromuje dobre praktyki i instrumenty rynku pracy z UE do Polski i współpracuje z instytucji publicznymi w Polsce, organizacjami kobiet, warsztatami aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych.

INDICO (Instituto Internacional Innovacion, Conocimiento y Competencias) jest międzynarodową agencją wiedzy i innowacji w kształceniu zawodowym dla osób i organizacji. Jest organizacją typu non-profit dla zarządzania projektami, transferu wyników projektów i realizacji w projektach dla innowacji w rozwoju wiedzy za pomocą nowych technologii i aplikacji. INDICO jest uznawane przez instytucje publiczne, jak samorząd i urząd pracy jako dostawca szkoleń. Cele organizacji to zarządzanie i promowanie innowacyjnych i kreatywnych projektów w różnych sektorach, poprawa umiejętności i kompetencji osobistych i promowanie rzeczywistej i wirtualnej mobilności, organizowanie spotkań międzynarodowych. Również INDICO oferuje szeroki wachlarz kursów (on-line i mieszane) w różnych dziedzinach zawodowych jako uniwersyteckie kursy dla jednostek i przedsiębiorstw. Wirtualna Klasa wyświetla innowacyjną metodę nauki, gdzie większość kursów prowadzonych jest przez nauczyciela. INDICO obecnie bierze udział w projektach edukacji Europejskiej od roku 2009. Większość międzynarodowych doświadczeń skupia się na innowacji dydaktycznych w materiały i metodologii, jak również jak w czołówce innowacji technicznych.

INDICO was the coordinator of 100 Mirrors and 100 Mirrors Extended.

Social Cooperative Activities for Vulnerable Groups – KSDEO “EDRA” jest organizacją Non-profit zatrudniająca 150 pracowników w Attica koło Ateny, od 2001 roku. “EDRA” opracowała szereg programów wspólnotowych i struktur, mające na celu wsparcie i poprawę jakości życia procesy reintegracji/ rehabilitacji  osób w niekorzystnej sytuacji osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, a także programy dla zapobiegania i uwrażliwiania społeczności wokół problemów zdrowia psychicznego i promocji zdrowia psychicznego ogólnie.

K. S. D. E. O “EDRA” postrzega ekomomię społeczną i przedsiębiorczość społeczną jako napęd dla społeczeństwa, aby przezwyciężyć trudności gospodarcze i społeczne. Ekonomia społeczna obejmuje zarówno dostarczanie towarów i usług, w tym oczywiście możliwości zatrudnienia. W tej dziedzinie (możliwości zatrudnienia) “EDRA” angażuje się najbardziej. W szczególności centrum kształcenia ustawicznego “EDRA” (KEDIVIM) oferuje szkolenia i wsparcie osób w ich pierwszych krokach w działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Grupa doświadczonych specjalistów, jako nauczyciele, Trenerzy, mentorzy, czy coachesitp. , prowadzi szkolenia, dla osób bezrobotnych, kobiet i innych grup zagożonych marginalizacjąi i wykluczeniem społecznym, aby wejść na rynku pracy.

EDRA uczestniczyła w dwóch poprzednich projektach ERSMUS i ERASMUS+ dla przedsiębiorczych kobiet “100 MIRRORS” (2011-13) and the “100 MIRRORS EXTENDED” (2014-16).

EDRA uczestniczyła w dwóch poprzednich projektach ERSMUS i ERASMUS+ dla przedsiębiorczych kobiet “100 MIRRORS” (2011-13) and the “100 MIRRORS EXTENDED” (2014-16).

Stowarzyszenie “Biedrība Eurofortis” jest wielokulturow organizacja pozarządowa, która ma na celu wspieranie rozwoju różnych kompetencji, jak również umiejętności osobiste i zawodowe.

 

Biedrība Eurofortis ma rozległe doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramprogramu Lifelong Learning oraz bieżący program Erasmus +, jak również Nordplus program. Zrealizowaliśmy wiele projektów głównie mające na celu rozwój umiejętności przedsiębiorczych, doskonalenie procesów zapewniających jakość i weryfikację umiejętności, kursy językowe były, które są skierowane do różnych grup ludzi w edukacyjnych i sektora przedsiębiorstw, również młodzieży, jak również projekty zmierzające do wzmocnienia pozycji kobiet, włączenie społeczne i zaangażowanie młodzieży. Jesteśmy kompetentni w dziedzinie projektów UE, zarówno z punktu widzenia przygotowania i realizacji, posiadamyszeroką sieć krajowych i międzynarodowych partnerów z możliwością uczestnictwa zainteresowanych stron, partnerów, grupy docelowej itd

 

Na szczeblu międzynarodowym jesteśmy członkami stowarzyszenia non-profit EURORESO – międzynarodowe stowarzyszenie do celów naukowych i edukacyjnych – i EUROBEN – stowarzyszenie non-profit z dużym doświadczeniem w dziedzinie Business Excellence i poprawy organizacji.

AcrossLimits jest dynamicznie działąjącym podmiotem z Malty silnie powiązanym z sektorem mediów i nowych technologii. W rzeczywistości jego działalność jest nadal wokół obszarów e biznesu, Internetu i zarządzania wiedzą oraz rozwiązań dla Małych i Knowledge Management rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ostatnich latach, AcrossLimits zróżnicowała swoją działalność i obecnie koncentruje się na z 3 głównych działach, a mianowicie technologii, edukacji i projektów europejskich.

 

AcrossLimits została założona w czerwcu 2001 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, choć jej członkowie wcześniej pracowali już  razem zgodnie z umową partnerstwa. W rzeczywistości zajmuje się rozwojem systemów IT od 1996 roku. Mając swoje przedstawicielstwa we Włoszech, Hiszpanii i Grecji AcrossLimits jest w stanie dostarczyć różne usługi związane z technologiami informatycznymi, w szczególności koncentrując się na jego trzech kluczowych obszarach: e-learning, e-zdrowie i kulturze cyfrowej.

 

W trakcie 15 lat działalności, AcrossLimits, realizował różne projekty min. platformy e-learningowe, quizy, gry i symulacje online do nauki języków obcych  tradycji kulturowych wykorzystując arówno otwarte i komercyjne oprogramowania. AcrossLimits będzie gospodarzem i koordynatorem  spotkania dla trenerów i niepełnosprawnych kobiet- przedsiębiorczyń, któe odbędzie się w kwietniu 2017 roku. Ponadto jest też odpowiedzialny za rozpowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu.