ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

To FEDEMP είναι μια μη κερδοσκοπική Ομοσπονδία που εδρεύει στη Μαδρίτη. Είναι ένας πολυτομεακός οργανισμός που αποτελείται από περισσότερες από 100 επιχειρήσεις που εκπροσωπούν τους τομείς: καθαριότητας, ακινήτων, κατασκευών, πληροφορικής, εκπαίδευσης… Έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη δράσεων εκπαίδευσης και υποστήριξης επιχειρηματιών σε εθνικό επίπεδο, κυρίως σε νέους με λίγα ή καθόλου προσόντα και γυναίκες.

Ο κύριος σκοπός του FEDEMP είναι από τη μια να συμμετάσχει στην βελτίωση της αγοράς εργασίας τόσο από πλευράς προσφοράς όσο και ζήσησης, βελτιώνοντας τα προσότων των επιχειρηματιών και εργατών μέσα από μοντέρνες μεθόδους εκπαίδευσης,  όσο και στην ανταγωνιστικότητα και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας   Τα οφέλη των επιτευγμάτων του FEDEMP μεταφέρονται στην κοινωνία, μέσω των κερδών που αποκομίζουν οι Ενώσεις του.

Το FEDEMP μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εταίρους του, χρησιμεύοντας ως σημείο επαφής των επιχειρήσεων με τους αυτούς που γενικά “επιχειρούν”

Το FEDEMP θα έχει το management του προγράμματος, εξασφαλίζοντας την αποδοτική και ομαλή συνεργασία μεταξύ των εταίρων και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Επίσης, την ποιοτική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανόμενων των δράσεων παρακολούθησης και ανάλυσης κόστους – οφέλους.

Το Foundation “Viva Femina” είναι ένα γυναικείο ίδρυμα που εδρεύει στην περιοχή Podkarpackie της Πολωνίας. Βασικός στόχος είναι οι δράσεις προς όφελος των γυναικών, αναπήρων, μεταναστών και των νέων. Εφαρμόζουμε καλές πρακτικές σε θέματα ισότητας και προωθούμε την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σ’ όλους τους τομείς της ζωής. Επίσης υλοποιούμε καλές πρακτικές στην εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα. Οι δράσεις του Οργανισμού περιλαμβάνουν εκπαίδευση και υποστηρικτηκές υπηρεσίες σε μειονεκτικές ομάδες στην περιοχή του Podkarpackie, την οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων. Οι δράσεις απευθύνονται σε NEETs, άτομα με ψυχική και φυσική αναπηρία, γυναίκες σε μακρά ανεργία, νέους ανέργους, αποφυλακισμένους και αγρότες. Ο Οργανισμός μεταφέρει καλές πρακτικές και μέσα της αγοράς εργασίας από την ΕΕ στην Πολωνία και συνεργασίες με δημόσιους οργανισμούς και φορείς στην Πολωνία, γυναικείους οργανισμούς, εργαστήρια επαγγελματικών δραστηριοτήτων ΑμεΑ, ΜΚΟ.

Tο INDICO (Instituto Internacional Innovacion, Conocimiento y Competencias) είναι ένας διεθνής οργανισμός για τη γνώση και την καινοτομία στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα και οργανισμούς. Είναι μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση για τη διαχείριση του έργου, τη μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου, και την εφαρμογή προγραμμάτων για την καινοτομία στην ανάπτυξη της γνώσης με τη χρήση νέων τεχνολογικών εφαρμογών. Το Indico είναι αναγνωρισμένο από δημόσιους οργανισμούς, όπως η περιφερειακή κυβέρνηση και το γραφείο απασχόλησης ως εκπαιδευτικός φορέας.
Οι στόχοι του οργανισμού περιλαμβάνουν τη διαχείριση και προώθηση καινοτόμων και δημιουργικών σχεδίων σε διάφορους τομείς, τη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και την προώθηση της πραγματικής και της εικονικής κινητικότητας, την οργάνωση διεθνών συναντήσεων. Επίσης το INDICO προσφέρει μια ποικιλία μαθημάτων (on-line και μεικτής εκπαίδευσης) σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς, όπως Πανεπιστημιακά μαθήματα για τους φορείς και τις επιχειρήσεις και κύκλους εξειδίκευσης. Η εικονική τάξη χρησιμοποιεί μια καινοτόμο μέθοδο μάθησης, όπου τα περισσότερα από τα μαθήματα καθοδηγούνται από ένα δάσκαλο από απόσταση.

Το INDICO έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα από το 2009. Το μεγαλύτερο μέρος της διακρατικής εμπειρίας του επικεντρώνεται στη διδακτική καινοτομία, σε υλικά και μεθοδολογίες καθώς και στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας. Η μεγαλύτερη διεθνής εμπειρία τους αφορά την διδακτική καινοτομία σε υλικά και μεθοδολογίες, καθώς επίσης και σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας.

Το INDICO ήταν ο συντονιστής του 100 Mirrors και του 100 Mirrors Extended.

Ο φορέας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο) – «ΕΔΡΑ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με 150 εργαζόμενους που εδρεύει στην Αθήνα από το 2001. Η ΕΔΡΑ έχει αναπτύξει διάφορα κοινωνικά προγράμματα και δομές που στοχεύουν στην υποστήριξη της ποιότητας ζωής και την ενεργοποίηση / ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία και αυτών που βρίσκονται προ του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και προγράμματα  για την πρόληψη και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με νοητικά προβλήματα και την ποώθηση της ψυχικής υγείας γενικότερα.

Η «ΕΔΡΑ» διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια, είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008, εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Παράλληλα εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Ψυχικής Υγείας) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη μεταρρύθμιση των ψυχιατρικών υπηρεσιών της χώρας (δημιουργία και λειτουργία δύο οικοτροφείων).

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ θεωρεί την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως όχημα για την ανάκαμψη της κοινωνίας από τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Η Κοινωνική Οικονομία περιλαμβάνει την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης και της απασχόλησης. Ειδικότερα το Κέντρο δια Βίου Μάθησης της ΕΔΡΑΣ παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη σε άτομα για τα πρώτα βήματά τους στην επιχειρηματικότητα. Η ομάδα των έμπειρων εκπαιδευτών, μεντόρων και επιμορφωτών παρέχει κατάρτιση σε ανέργους, γυναίκες και άλλες ευπαθείς ομάδες για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Η ΕΔΡΑ συμμετείχε στα δύο προηγούμενα ERASMUS και ERASMUS+ προγράμματα για την γυναικεία επιχειρηματικότητα, τα “100 MIRRORS” (2011-13) και “100 MIRRORS EXTENDED” (2014-16).

Ο Οργανισμός “Biedrība Eurofortis” είναι ένας πολυπολιτισμικός μη κυβερνητικός οργανισμός που στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης διαφόρων ικανοτήτων και την βελτίωση των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Ο Biedrība Eurofortis έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων που υποστηρίζονται από την ΕΕ μέσω του προηγοένου προγράμματος διά βίου μάθησης και του τρέχοντος προγράμματος Erasmus +, καθώς και του προγράμματος Nordplus.  Ο οργανισμός έχει υλοποιήσει έργα που αποσκοπούν κυρίως στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, στη βελτίωση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και στην διασφάλιση των δεξιοτήτων, στις γλώσσες απευθυνόμενος σε διάφορες ομάδες ατόμων στον εκπαιδευτικό και επιχειρηματικό τομέα, καθώς και στη νεολαία, καθώς και σε σχέδια που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση, την ενσωμάτωση και τη συμμετοχή της νεολαίας. Ειδικεύεται στον τομέα των έργων της ΕΕ τόσο από την πλευρά της προετοιμασίας όσο και της υλοποίησης και έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο διεθνών και εθνικών εταίρων που θα συμμετάσχουν ως φορείς, ενδιαφερόμενα μέρη, εταίροι, ομάδα στόχου κλπ

Σε ευρωπαΙκό επίπεδο ο οργανισμός είναι μέλος της διεθνούς επιστημονικής και εκπαιδευτικής Ένωσης EURORESO και του EUROBEN – μιας μη κερδοσκοπικής ένωσης με μεγάλη εμπειρία και δίκτυο στο πεδίο της Επιχειρηματικής Αριστείας και της ενίσχυσης της οργανωτικότητας

Το AcrossLimits είναι μια δυναμική Μαλτέζικη εμπορική επιχείρηση με δυναμική πορεία στους τομείς των νέων τεχνολογιών και των media. Η επιχείρηση εστιάζει στο ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business), το Internet και την Διαχείρηση Γνώσης προσφέροντας υπηρεσίες σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια το AcrossLimits προσανατολίζεται σε 3 κυρίως κατευθύνσεις, την Τεχνολογία, τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και την Εκπαίδευση.

Το AcrossLimits ιδρύθηκε το 2001 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, αφού τα μέλη του ήδη δούλευαν μαζί προηγουμένως μέσα από εταιρικές συνεργασίας και είχαν αναπτύξει εφαρμογές πληροφορικής από το 1996. Με γραφεία εκπροσώπησης στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, το AcrossLimits μπορεί να παρέχει διάφορες υπηρεσίες στην Πληροφορικά και ιδιαίτερα σε τομείς όπως το eLearning, το eHealth και ο ψηφιακός πολιτισμός.

Στα 15 years lifetime,χρόνια ζωής, το AcrossLimits έχει υλοποιήσει διάφορα προγράμματα που περιλαμβάνουν πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, κουίζ, παιχνίδια online και προσομοιώσεις για τη διδασκαλία γλωσσών, επιστημών και πολιτισμού μέσω εμπορικού και ανοιχτού κώδικα λογισμικού. Το AcrossLimits θα συντονίσει και υποδεχτεί την κινητικότητα των εκπαιδευτών και των γυναικών επιχειρηματιών με αναπηρία που θα γίνει τον Απρίλιο του 2017 και είναι επίσης υπεύθυνο για την διάδοση και προώθηση του προγράμματος.