PARTNERI

FEDEMP ir bezpeļņas federācija Madridē, Spānijā. Tā ir daudznozaru organizācija, kas apvieno kopā vairāk nekā 100 uzņēmumus visizplatītākajās jomās: uzkopšana, nekustamais īpašums, būvniecība, informācijas tehnoloģijas, apmācības… Tai ir vairāk nekā 10 gadus liela pieredze attīstot apmācību un atbalsta pasākumus uzņēmējiem valsts līmenī, koncentrējoties uz nekvalificētu jauniešu, kā arī sieviešu auditorijām.

Galvenais FEDEMP mērķis ir veicināt darba tirgus uzlabošanos, raugoties gan pēc pieprasījuma, gan piedāvājuma, paaugstinot uzņēmēju un darbinieku kvalifikāciju, ar moderno apmācības metožu palīdzību, kuras pielāgotas darba tirgus vajadzībām. Galvenie ieguvēji no tā būs sabiedrības grupas, kuru peļņa tiks virzīta uz asociāciju attīstību.

FEDEMP pastāv, galvenokārt, kā palīgrīks sadarbības partneriem projektu ietvaros, vienlaicīgi kalpojot kā tikšanās vieta biznesa vajadzībām un uzņēmējiem kopumā.

FEDEMP veiks projekta menedžmenta funkciju izpildi, nodrošinot efektīvu un veiksmīgu sadarbību starp projektā iesaistītajiem partneriem, lai sasniegtu plānotos mērķus. Kā arī rūpēsies, lai tiktu nodrošināta kvalitāte, kas iekļauj uzraudzību un tās pilnvērtīgu izmantošanu.

Viva Femina” ir sieviešu nodibinājums, un tas atrodas Peikarpatu vojevodistē, Polijā. Mūsu galvenais mērķis ir darboties sieviešu, cilvēku ar invaliditāti, imigrantu un jaunu cilvēku interesēs. Mēs īstenojam labo praksi dzimumu līdztiesības jautājumos un veicinām vienādas iespējas gan sievietēm, gan vīriešiem visās dzīves jomās, kā arī, attīstot labās prakses piemērus izglītības un uzņēmējdarbības veicināšanā. Nodibinājuma darbības koncentrējas uz apmācību nodrošināšanu un padomu sniegšanu mazāk aizsargātajām grupām Peikarpatu vojevodistē, kur tiek organizēti semināri un konferences. Mūsu darbības tiek plānotas NEET grupām (kas ir cilvēki ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem); sievietēm, kas ilgu laiku ir bezdarbnieču statusā; jauniešiem, kuri nestrādā; bijušie ieslodzītie un cilvēki no lauku rajoniem. Nodibinājums Polijā pielieto no ES aizgūto labo praksi un ievieš ES darba tirgu ietekmējošos rīkus, sadarbojoties ar Polijas valsts iestādēm, sieviešu organizācijām, institūcijām, kas organizē profesionālās apmācības un seminārus cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī nevalstiskajām organizācijām.

INDICO (Instituto Internacional Innovacion, Conocimiento y Competencias) ir starptautiska aģentūra, ko veido zināšanas un jauninājumi profesionālajās apmācībās, kas paredzēti gan indivīdiem, gan organizācijām. Tā ir bezpeļņas organizācija projektu vadības jomā, ar mērķi sasniegt vēlamos projekta rezultātus, un īstenot inovācijas izglītības attīstībā, pielietojot jaunas tehnoloģijas. INDICO ir guvis atzinumu kā apmācību sniedzējs no tādām iestādēm kā vietējā pašvaldība un nodarbinātības aģentūra. Organizācijas mērķi ir vadīt un veicināt inovatīvus un radošus projektus dažādās nozarēs, uzlabojot personīgās prasmes un kompetences, veicinot reālo un virtuālo mobilitāti, organizējot starptautiskās sanāksmes. Turklāt INDICO piedāvā kursus (gan tiešsaistes, gan jauktos) dažādās profesionālajās jomās, kā universitāšu kursus organizācijām un uzņēmumiem. Izveidotā virtuālā klase parāda inovatīvu mācīšanās metodi, kur lielāko daļu no kursiem vada pasniedzējs. INDICO Eiropas izglītības projektos piedalās jau kopš 2009. gada. Lielākā daļa no starptautiskās pieredzes ir koncentrēta uz didaktiskajām inovācijām materiālu un metodoloģijas pilnveidē, kā arī vadošajos tehnisko inovāciju laukos.

INDICO bija projektu 100Mirrors un 100Mirrors Extended koordinators.

Sociālās sadarbības aktivitātes ievainojamām grupām – KSDEO “EDRA” ir bezpeļņas organizācija, ko veido 150 darbinieki Atēnās, un tā darbojas kopš 2001. gada. “EDRA” ir izstrādājusi vairākas kopienu programmas un struktūras, kuru mērķis ir atbalstīt dzīves un rehabilitācijas/ integrācijas procesu kvalitāti indivīdiem, kas dzīvo nelabvēlīgos apstākļos un ir pakļauti sociālās atstumtības riskam, kā arī profilakses un līdzjūtības programmas sabiedrības izpratnes veicināšanai par garīgo veselību un ar to saistītām problēmām.

Valsts kancelejā “EDRA” ir reģistrēta kā bezpeļņas organizācija, ko pārvalda privātpersonas, kas sniedz sociālos pakalpojumus, un tā ir reģistrēta Speciālajā kancelejā kā brīvprātīgo bezpeļņas organizācija.

K.S.D.E.O “EDRA” sociālo ekonomiku un sociālo uzņēmējdarbību uzskata par lielisku līdzekli sabiedrībai, lai pārvarētu ekonomiskās un sociālās grūtības. Sociālā ekonomika ietver gan nodrošināšanu ar precēm un pakalpojumiem, gan arī nodarbinātības iespējām. Visvairāk “EDRA” iegulda tieši nodarbinātības laukā. Organizācijas “EDRA” pakļautībā esošais mūžiglītības centrs (KEDIVIM) nodrošina apmācības un atbalstu cilvēkiem, veicot savus pirmos uzņēmējdarbības soļus. Apmācības nodrošina pieredzējuši cilvēki, kā: profesionāli pasniedzēji, treneri, mentori, kouči u.c. Šīs apmācības tiek sniegtas bezdarbniekiem, sievietēm un citām ievainojamām grupām, kas vēlas iekļūt darba tirgū.

EDRA ir piedalījusies divu ERASMUS and ERASMUS+ projektu izstrādē, kas paredzēti sievietēm-uzņēmējām: “100 MIRRORS” (2011-13) un “100 MIRRORS EXTENDED” (2014-16).

Biedrība Eurofortis ir multikulturāla organizācija. Biedrība darbojas ar mērķi sekmēt Latvijas skolu, uzņēmumu un sabiedrības tālākizglītību, veicinot dažādu kompetenču attīstību.

Biedrībai Eurofortis ir liela pieredze ES atbalstīto projektu realizēšanā – iepriekš mūžizglītības programmas ietvaros, šobrīd Erasmus+ programmas ietvaros, kā arī Nordplus programmā. Mūsu realizētie projekti, galvenokārt, ir vērsti uz uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu, kvalitātes nodrošināšanas procesu uzlabošanu un prasmju un valodu validēšanu, kas orientētas uz dažādām cilvēku grupām gan izglītības, gan biznesa sektorā. Kā arī tie ir projekti, kas orientēti uz jaunatnes līdzdalību, iesaistīšanos un ieinteresētību. Mēs esam lietpratēji ES projektu laukā gan no to izstrādes, gan īstenošanas pusēm, un esam izveidojuši plašu tīklu ar starptautiskajiem un vietējiem partneriem, kas projektos iesaistās gan kā ieinteresētās puses, gan partneri, mērķa grupas u.c.

Starptautiskā līmenī mēs esam EURORESO biedri, kas ir starptautiska asociācija, darbojoties zinātnes un izglītības jomā, kā arī EUROBEN biedrs, kas ir bezpeļņas asociācija ar plašu pieredzi biznesa izcilības un organizatorisko uzlabojumu jomās.

AcrossLimits ir dinamiska tirdzniecības organizācija Maltā, kā pamati balstās uz jauno tehnoloģiju un plašsaziņas līdzekļu jomu. Patiesībā, tās galvenais uzdevums ir mērķēts uz tādām jomām kā e-Bizness, interneta un zināšanu vadības risinājumi maziem un vidējiem uzņēmumiem. Lai vai kā, pēdējos gados AcrossLimits ir paplašinājusi savu darbību un izvirzījusi 3 galvenās kategorijas: tehnoloģijas, Eiropas projekti un izglītība.

AcrossLimits tika dibināts 2001. gada jūnijā kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību, lai gan tās biedri kopā darbojās jau pirms tam, uz partnerības vienošanās pamata. Organizācija attīsta IT sistēmas jau kopš 1996. gada. Mūsu pārstāvniecības ir Itālijā, Spānijā un Grieķijā. AcrossLimits spēj nodrošināt dažādus pakalpojumus, kas saistīti ar informācijas tehnoloģijām, jo īpaši koncentrējoties uz 3 galvenajām jomām: eMācības, eVeselība un digitālā kultūra.

Savu 15 gadu darbības laikā AcrossLimits ir izveidojis dažādus projektus, kas iekļauj eMācības platformas, viktorīnas, tiešsaistes spēles un simulācijas dažādu valodu apguvei, zinātnes un kultūras tradīcijas, izveidojot tos gan kā komerciālās, gan atvērtā tipa programmas. AcrossLimits organizē un koordinē treneru mobilitāti un sieviešu-uzņēmēju ar invaliditāti projektus, kas norisinājās 2017. gada aprīlī, esot vienlaicīgi atbildīgi arī par projekta izplatīšanu un izmantošanu.