ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΜΑΛΤΑ 2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΜΑΛΤΑ 2017

Το πρόγραμμα 100Mirrors Inclusive: Tools for the motivation of enterprising disabled women είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίδιο του  Erasmus + KA2 – Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών. Ένα από τα παραδοτέα του προγράμματος 100Mirrors Inclusive είναι η οργάνωση ενός Σεμιναρίου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στην Μάλτα από τις 23 έως τις 29 Απριλίου 2017. Η εκπαίδευση έγινε στο  Luzzu Conference στην Qawra.

Ο σκοπός του υψηλού επιπέδου Σεμιναρίου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ήταν να γίνει μια διεθνής ανταλλαγή πληροφόρησης σε δράσεις συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας σ’ όλη την Ευρώπη και πώς τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη δράσεων που συνδυάζουν την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Στο σεμινάριο οι 22 συμμετέχοντες/ες αντάλλαξαν εμπειρίες και συζήτησαν κοινά θέματα σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών, προγραμμάτων και δράσεων. Ειδικότερα, εξετάστηκαν τρόποι με τους οποίους οι στρατηγικές για την συμπεριληπτική επιχειρηματικότητα μπορούν να συνδεθούν στις εφαρμοζόμενες πολιτικές στα πεδία της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και των δεξιοτήων και της οικονομικής ανάπτυξης. Οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους ίδιους και τη δουλειά και τις πολιτικές τους ως μέρος της συζήτησης .

Οι συμμετέχουσες επισκέφτηκαν το  Foundation for Information Technology Accessibility (F.I.T.A.) τους υποδέχθηκαν ο κ  Stanley Debono, CEO του FITA και άλλα μέλη του. Έγινε παρουσίαση του οργανισμού και υπήρξε η δυνατότητα απαντήσεων σε ερωτήσεις. Οι συμμετέχουσες επίσης επισκέφτηκαν την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία  (CRPD), όπυ η κα Ms. Rhoda Garland παρουσίασε την Επιτροή και έκανε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις. Ως μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες/σες είχαν χρόνο για κοινωνικές εκδηλώσεις τα απογεύματα και ενδιαφέρουσες επισκέψεις στο όμορφο νησί της Μάλτας.